Life is better on a mountain bike. 

    mtb 9900 strava  holdsport

General forsamling 6. september 2021

GENERALFORSAMLING.
Så er det tiden for vores generalforsamling selvom det næsten er et halvt år senere end vores vedtægter foreskriver.
Generalforsamling for MTB Frederikshavn,
mandag d. 6. september kl. 19.00 i vores klublokale, alternativt i Ungdomsborgen hvis vi får lov at låne deres lokale.
Dagsorden.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Formandens beretning ved Charles A da Silva.
Pkt. 3. Gennemgang af regnskab ved kasserer Rene Pedersen.
Pkt. 4. Behandling af indkomne forslag.
a. Tilretning af vedtægterne.
b. Trænere.
c. Sponsorudvalg.
d. Arrangementsudvalg.
e. Tøjudvalg.
f. Licens
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent for 2022. - Bestyrelsen foreslår det sættes op til 450,-
Pkt. 6. Valg af 3 bestyrelses medlemmer.
På valg:
1. Carsten Hjort. Valgt i 2019
2. Charles A da Silva. Valgt i 2018 (udtræder af bestyrelsen p.g.a. flytning).
3. Britt S. Andersen Udtrådt af bestyrelsen)
Pkt. 7. Valg af revisor. - Bestyrelsen foreslår genvalg af Majbritt Romme.
Pkt. 8. Eventuelt.
Med venlig hilsen bestyrelsen.
NB. husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamling 2020 - mandag 9. marts kl. 19.00

General forsamling

Mandag, den 9. marts kl. 19.00.

Dagsorden er ifølge vedtægten:

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1.) Valg af ordstyrer

2.) Aflæggelse af orientering om årets forløb

3.) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.) Fremlæggelse og godkendelse af budget

5.) Behandling af indkomne forslag

6.) Fastsættelse af kontingent

7.) Valg af: a. Bestyrelsesmedlemmer – jf. §4 konstituerer bestyrelsen sig selv.

b. Suppleanter

c. Revisorer

d. Revisorsuppleant

8). Eventuelt

Hvis du har forslag til behandling på Generalforsamlingen 2020 skal de være formanden ihænde 7 dage før den 9. marts 2020.

Generalforsamling den 5. marts 2019

General forsamling

Tirsdag, den 5. marts kl. 19.00.

Dagsorden er ifølge vedtægten:

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1.) Valg af ordstyrer

2.) Aflæggelse af orientering om årets forløb

3.) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.) Fremlæggelse og godkendelse af budget

5.) Behandling af indkomne forslag

6.) Fastsættelse af kontingent

7.) Valg af: a. Bestyrelsesmedlemmer – jf. §4 konstituerer bestyrelsen sig selv.

b. Suppleanter

c. Revisorer

d. Revisorsuppleant

8). Eventuelt

Hvis du har forslag til behandling på Generalforsamlingen 2019 skal de være formanden ihænde 7 dage før den 5. marts 2019.